Poslovna forenzika i primjena forenzičnog računovodstva

Poslovna forenzika pojavljuje se kao nova grana financijske industrije s ciljem pronalaženja prijevara i područja mogućih prijevara u financijskom poslovanju. Uz primarnu djelatnost sprečavanja prevara, poslovna forenzika bavi se determiniranjem područja i rizika prevare, te izvedbom dokaza financijske forenzike.

Posljednja  gospodarska kriza koja je globalo utjecala na  gospodarske i društvene okolnosti u poslovnom okruženju, iznjedrila je nove indikatore loše poslovne prakse. Višegodišnje usporavanje gospodarske aktivnosti i povećana razina nelikvidnosti realnog sektora, otvorili su prostor prijevarama, korupciji i raznim manipulacijama. Cilj poslovne (računovodstvene) forenzike jest spriječavati upravo takve pojave, a po nastajanju ih otkriti, istražiti i procesuirati.  Poslovna forenzika je novo područje računovodstva i financija u Hrvatskoj, dok je u svijetu prisutna već duže vrijeme.

Poslovna forenzikaForenzika je grana iz područja računovodstva koja zahtjeva  profesionalni posao certificiranih stručnjaka, te u kojoj se javljaju jake veze između poslovno-gospodarske i pravne struke, a posebno računovodstvo i revizije, kaznenog prava, te  imovinsko-pravnih i kaznenih istraga. Govorimo o  specifičnom području istraga i procjena u području kaznenih i drugih nedopuštenih poslovnih zbivanja i stanja u funkcioniranju društva. Fokus istraživanja poslovne forenzike je na procjeni istinitih i poštenih interpretacija ekonomskih kategorija i dokumentacije, poslovnih knjiga i računovodstvenih izvješća za poslovne, pravne i druge potrebe.

 

Poslovni forenzičari

Poslovna forenzika je opći pojam koji se koristi za opisivanje bilo kakve ekonomske istrage, čiji ishod kasnije može dovesti do pravne ili druge posljedice. Konkretne zadatke i aktivnosti, koji bi se mogli pripisati jednom poslovnom forenzičaru nisu u potpunosti definirani i laki za tumačenje, stoga su forenzički računovođe nositelji aktivnosti stručnog kaznenog istražitelja i aktivnosti otkrivanja ostalih nedopuštenih gospodarskih radnji. Uz visoku razinu poslovnog i gospodarskog znanja i vještina, poslovni forenzičari moraju vrlo dobro poznavati zakonitosti računovodstva, revizije, te poslovnih i financijskih izvještaja. Potrebna su i dodatna znanja i iskustva u istraživanju ekonomskih prijevara. Definicija forenzičnog računovodstva se veže za prijevare, prevenciju prijevara i istragu prijevara. Forenzičari su stručne osobe  kojima je cilj otkrivanje prijevare, pri čemu se prikupljaju dokazi upotrebljivi u sudskoj parnici, a koje forenzičar po potrebi dokazuje na sudu.

Forenzično računovodstvo ili revizija. U čemu je razlika?

Razlika između poslovne forenzike i revizije odlično je opisana u (Sever Mališ, Tušek, Žager; 2012., str. 439, 440): „Dvije su osnovne razlike između revizije financijskih izvještaja i forenzične revizije. Za razliku od revizije financijskih izvještaja koja provjerava jesu li ili nisu informacije iz financijskih izvještaja realno prikazane u razdoblju od godine dana, forenzična revizija nema takvog vremenskog ograničenja. To zapravo znači da forenzična revizija može provjeravati i istraživati pojedine račune od njihova nastanka. Razlike između revizije financijskih izvještaja i forenzične revizije najviše dolaze do izražaja u fazi izvještavanja. Naime, kao konačan rezultat procesa revizije financijskih izvještaja revizor izražava mišljenje. Značajna neusklađenost u informacijama iz financijskih izvještaja s postavljenim kriterijima mogu rezultirati izražavanjem negativnog mišljenja, mišljenja s rezervom, ili se revizor može suzdržati od izražavanja mišljenja. S druge strane, ukoliko forenzični revizor otkrije prijevaru on treba pravno ispitati prijevaru te pozvati na odgovornost osobe koje su na bilo koji način doprinijele počinjenju prijevare“.

Područja djelovanja forenzičnog računovodstva

Svako poduzeće, bez obzira na veličinu treba imati odgovarajući sustav vođenja i upravljanja, pri čemu top menadžment preuzima glavnu odgovornost za istinito i fer prezentiranje financijskih izvještaja. Računovodstveni dokumenti i izvještaji glavni su dokazi o imovinskom i financijskom poslovanju svakog poduzeća. Manipuliranje u računovodstvenoj evidenciji podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka, sa namjerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvora sredstava i poslovnog rezultata. Krajnji rezultat su brojne manipulacije koje stvaraju drugačije (željene) vrijednosti.  

Dva su najčešća područja za mogućnost detekcije manipulacija u poslovanju poduzeća („red flags“):

 1. Nevjerodostojno računovodstveno evidentiranje ili izvještavanje
  • maštita upotreba računovodstva (nedopušteno kreativno računovodstvo)
  • pretjerano korištenje fleksibilnih (legalnih) mogućnosti izbora računovodstvenih metoda, postupaka i procjena
  • zloupotreba računovodstvenih procjena radi prikazivanja boljeg financijskog stanja (ili lošijeg)
  • promjena stvarnih financijskih podataka u ono što se želi prikazati (dioničarima, investitorima, bankama)
 2. poslovno-organizacijski nered i neodgovarajući sustav unutarnjih kontrola
  • isključivo centralizirani sustav upravljanja
  • nema mogućnosti (volje) za uspostavljanje efikasnog sustava unutarnjih kontrola i interne revizije
  • izbjegavanje delegiranja poslova
  • nedefinirana organizacija, ovlasti i odgovornosti

Nikada ne treba zaboraviti da se prijevare u pravilu dešavaju tamo gdje su kontrole slabe, odnosno gdje se ne primjenjuju ili uopće ne postoje. Stoga se i djelovanje poslovne forenzike može sagledati sa dva aspekta:

 • prevencija ili odvraćanje od prijevare (ex-ante)
 • potvrđivanje sumnje da je prijevara nastala ili otkrivanje i dokazivanje same prijevare (ex-post)