O nama

Natalija Jambrečić, mag.oec.

Natalija je profesionalac sa dugogodišnjim bankarskim iskustvom koje uključuje široko područje djelovanja od upravljanja rizicima i naplate rizičnih plasmana, sve do računovodstvenih standarda, izvještavanja i informatičke tehnologije.

Radom u više kreditnih institucija stjecala je iskustvo u operativnom rukovođenju i upravljanju od voditelja odjela do člana uprave.

Funkciju članice uprave banke obnašala je u 2 mandata, a bila je odgovorna za upravljanje rizicima i poslove podrške poslovanju (Sektor bankarskih operacija, Sektor financija, Sektor informatike i Kontrolne funkcije). Pored navedenog, bila je zadužena za komunikaciju i koordinaciju poslova sa regulatornim tijelima (HNB, Hanfa) i eksternom revizijom.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te ima licencu „Ovlaštenog računovodstvenog forenzičara“.

Rješenjem Županijskog suda u Varaždinu broj 4-Su-63/15 imenovana je Stalnim sudskim vještakom za bankarstvo, financije i računovodstvo.

Uža specijalnost su joj analitičke obrade podataka, prevencija i otkrivanje prijevarnih radnji u poslovanju, te izrada nalaza i mišljenja za potrebe vođenja sudskih postupaka ili vansudskih nagodbi u području bankarstva, financija i računovodstva.